Docència

Introducció als mètodes d'investigació en psicologia

Descripció: Introducció als Mètodes d'Investigació en Psicologia (10.505/80.505) és la primera assignatura metodològica del programa de grau en psicologia. En aquesta assignatura s'estableixen les bases per a una primera aproximació als processos d'investigació, particularment en psicologia, plantejant una reflexió sobre els trets diferencials del coneixement científic. El mètode científic es presenta com un camí o mitjà per a l'obtenció rigorosa d'aquest coneixement, posant èmfasi en l'operacionalització, és a dir, en el procés de construcció d'un objecte d'estudi. Finalment, amb una perspectiva analítica, però integradora, s'introdueix l'estudiant en la distinció clàssica entre els mètodes quantitatius i qualitatius, confrontant els seus trets diferencials i les decisions que ha de prendre el professional i/o investigador en psicologia.

Programa: Assignatura obligatòria del Grau en Psicologia (Universitat Oberta de Catalunya) des de 2009.

Equip docent: Francesc Salvador Beltran, Sergi Valero Ventura, Albert Bonillo Martín, Jaume Turbany Oset, David Rodriguez Gómez, Ruth Dolado Guivernau i Xavier Rifà Ros.

Psicometria

Descripció: En el conjunt de les assignatures en l’àrea de metodologia del programa de psicologia, l'assignatura de Psicometria (10.524/80.524) pretén proporcionar als estudiants una visió clara del procés de construcció (elaboració, anàlisi, validació i baremació), ús i maneig dels tests psicològics com a instruments de mesura en el context de les necessitats d’avaluació en els diferents camps de treball de la psicologia. Així mateix, l’assignatura pretén capacitar-los per a un coneixement crític sobre l’ús d’aquests instruments, atenent a les necessitats i drets de les persones implicades en el procés d'avaluació, posant atenció a les raons de perquè i per a què utilitza els tests, així com el context en el qual es du a terme la seva administració. Aquests coneixements seran claus a l’hora de planificar i sistematitzar l’aproximació als problemes que se li plantegin a l’estudiant en el futur, tant en el context de la investigació com en la pràctica professional de la psicologia.

Programa: Assignatura obligatòria del Grau en Psicologia (Universitat Oberta de Catalunya) des de 2008. També a la Llicenciatura en Psicologia des de 2007.

Equip docent: Antoni Cosculluela Mas, Maria Teresa Barrios Cerrejón, Doris Ferreres Traver i Luis Manuel Lozano Fernández.

Mètodes, dissenys i tècniques d'investigació psicològica

Descripció: L'assignatura de Mètodes, dissenys i tècniques d'investigació psicològica (02.001/72.001) es presenta en el Pla d'Estudis com un complement de formació que han de realitzar els estudiantes que posseeixin la diplomatura en Magisteri, la diplomatura en Educació social i el primer cicle de la Llicenciatura en Pedagogia. Aquesta matèria pretén proporcionar a l'estudiant una visió de conjunt dels principals mètodes, dissenys i estratègies d'investigació que s'utilitzen en psicologia i psicopedagogia. La seva funció més immediata és donar a conèixer els conceptes bàsics del mètode científic aplicat a les ciències del comportament, per tant l'objectiu serà que l'estudiant adquireixi els coneixements suficients per a portar a terme o supervisar processos d'investigació rigorosos en la seva futura pràctica professional en el camp de la psicopedagogia. Aquesta assignatura, també té la finalitat de proporcionar els elements necessaris per a poder analitzar de forma crítica els diferents informes d'investigació que puguin ser d'interès.

Programa: Complement formatiu del Segon Cicle en Psicopedagogia (Universitat Oberta de Catalunya) des de 2007.

Equip docent: Albert Bonillo Martín, Sergi Valero Ventura, Maria Teresa Barrios Cerrejón, Antoni Cosculluela Mas i Angel Fidalgo Aliste.

Construcció d’instruments per a la investigació

Descripció: Construcció d’instruments per a la investigació (10.557/80.557) és la primera assignatura optativa de l’àrea de metodologia de la investigació al programa de grau de psicologia. En aquesta assignatura es concreten les bases per al disseny i l’administració dels instruments d’investigació a les ciències socials i del comportament. Aquests instruments són elements molt importants per a l’obtenció d’evidències que guiïn la creació de coneixement tant en contextos acadèmics com professionals. L’objectiu general de l’assignatura és conèixer algunes de les tècniques, concretament, el qüestionari, l’entrevista, el grup de discussió i l’observació participant. Aquests coneixements han de servir d’ajuda a l’estudiant per valorar la seva pertinència i adequació als objectius, ja siguin professionals o de recerca. L’assignatura te, a més, un important component pràctic, en la mesura que l’avaluació de l’adquisició de competències per part de l’estudiant es fa a partir del desenvolupament i una primera administració del seu propi instrument.

Programa: Assignatura optativa del Grau en Psicologia (Universitat Oberta de Catalunya) des de 2012.

Equip docent: Julio Meneses i David Rodriguez Gómez.

Tècniques avançades d'anàlisi de dades

Descripció: Tècniques avançades d'anàlisi de dades (10.556/80.556) és la segona assignatura optativa de l’àrea de metodologia de la investigació al programa de grau de Psicologia. Aquesta assignatura es proposa abordar els coneixements, les habilitats i els valors vinculats amb el desenvolupament de models estadístics que permeten portar a terme una anàlisi complexa de les dades obtingudes en la investigació quantitativa. En aquest sentit, l’assignatura presenta l’anàlisi multivariant com el marc analític general que permet modelar les múltiples relacions existents entre diverses variables de forma simultània i es planteja, com a objectiu general, proporcionar als estudiants amb coneixements estadístics una aproximació general al procés de construcció de models multivariants de dependència i d’interdependència. Per fer això, introdueix algunes de les tècniques disponibles més importants com són l’anàlisi de components principals, l’anàlisi factorial, l’anàlisi de correspondències, l’escalament multidimensional, la regressió múltiple, la regressió logística, l’anàlisi de la variància (ANOVA) de dos o més factors i de la covariància (ANCOVA), l’anàlisi multivariant de la variància (MANOVA) i de la covariància (MANCOVA). Aquests coneixements avançats han de servir d’ajuda als estudiants per valorar la conveniència de portar a terme una anàlisi multivariant en funció dels objectius de la investigació, així com familiaritzar-se amb les característiques de les diferents tècniques i les condicions en què poden ser utilitzades.

Programa: Assignatura optativa del Grau en Psicologia (Universitat Oberta de Catalunya) des de 2015.

Equip docent: Albert Bonillo.

Tècniques de documentació per a la investigació

Descripció: Tècniques de documentació per a la investigació (10.537/80.537) és una assignatura del grau en psicologia ubicada en el sisè semestre de la titulació. Els seus continguts pertanyen, d'una banda, a l'àrea de coneixement de la metodologia de les ciències del comportament i, de l'altra, a la biblioteconomia i la documentació. L'objectiu general d'aquesta assignatura és que els alumnes coneguin els recursos documentals principals a la psicologia i en altres àrees afins que puguin ser d'interès (educació, ciències de la salut,...) i adquireixin les habilitats necessàries per a cercar la informació mitjançant el programari més adient i actualitzat en cada moment. Alhora, es pretén que els alumnes coneguin i tinguin accés a les noves possibilitats d'investigació que ha obert la utilització de les xarxes telemàtiques. El material d'aquesta assignatura proporciona a l'alumne estratègies i eines que li permetin enfrontar-se a una necessitat informativa i resoldre-la a partir de la font més adequada, especialment utilitzant les xarxes telemàtiques.

Programa: Assignatura obligatòria del Grau en Psicologia (Universitat Oberta de Catalunya) des de 2011. També a la Llicenciatura en Psicologia des de 2007.

Equip docent: Elena López de Cozar i Maurici Chisvert Perales.