Tesi doctoral

Internet, escola i comunitat en el trànsit cap a la societat xarxa. La incorporació d'internet al sistema educatiu de Catalunya per al desenvolupament comunitari

Tesi per compendi de publicacions defendida en el programa de doctorat de Societat de la Informació i el Coneixement de la Universitat Oberta de Catalunya.

Text complet disponible aquí.

Durant els darrers anys, hi ha hagut un gran interès en el procés d’introducció de les tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC) a les escoles. Tot i que la majoria dels esforços s’han dirigit a l’estudi de la seva incorporació als processos d’ensenyament i aprenentatge com a eines per facilitar l’accés, la gestió i el processament de la informació, la investigació no ha parat prou atenció a la forma en què les TIC promouen i donen suport a la interacció social i el desenvolupament comunitari. Adoptant una perspectiva comunitària, aquesta tesi doctoral estudia la incorporació de les TIC, i particularment d’internet, a l’organització de l’activitat quotidiana i el funcionament de les aules i escoles, tenint en compte les relacions entre els estudiants i els professors, les formes de col·laboració del professorat, la participació dels diferents col·lectius en la gestió dels centres i l’obertura de l’escola a les famílies, altres professionals i la comunitat local. Amb aquest propòsit, la tesi s’estructura a partir d’un compendi de publicacions desenvolupades en el marc dels projectes d’investigació “L’escola a la societat xarxa: internet a l’educació primària i secundària” i “La integración de internet en la educación escolar española: situación actual y perspectivas de futuro”.

La tesi es divideix en tres parts. La primera serveix com a introducció general als treballs que formen part del compendi i presenta el context general en què s’ha dut a terme la investigació. A continuació, una discussió sobre el paper de la tecnologia en l’educació escolar serveix com a punt de partida per desenvolupar una perspectiva comunitària basada en la teoria del capital social i en l’enfocament de la desigualtat digital per estudiar la incorporació d’internet a l’activitat quotidiana dels estudiants, els professors i els directors a les aules i escoles. Una revisió de la literatura proporciona el marc de referència necessari per a la formulació dels objectius i les preguntes d’investigació. D’una banda, aborda la investigació portada a terme sobre la importància dels aspectes socials i comunitaris en el marc dels estudis sobre la qualitat en l’educació i presenta les diferents perspectives que, de manera particular, han estudiat el desenvolupament comunitari en l’educació escolar. De l’altra, la revisió de la literatura examina la investigació portada a terme en el marc dels estudis d’internet i, prenent com a referència els estudis socials de la tecnologia, la caracteritza com un nou camp d’investigació interessat en les relacions entre la tecnologia i la societat que s’ocupa, de manera particular, dels aspectes socials i culturals relacionats amb la incorporació d’internet a l’activitat quotidiana. La descripció de la metodologia de la investigació dóna pas, finalment, a una presentació dels treballs que formen part del compendi de publicacions.

La segona part reprodueix aquests articles. La tercera, a continuació, serveix com a discussió general de la investigació. Començant amb un resum dels principals resultats obtinguts, aquesta discussió els relaciona amb les qüestions plantejades en la introducció general, en descriu les limitacions més importants i suggereix algunes línies futures d’investigació. Aquesta discussió, a més a més, ofereix algunes implicacions importants que es poden extreure de la perspectiva comunitària desenvolupada per abordar la incorporació d’internet a l’activitat quotidiana escolar. També incorpora algunes recomanacions generals per a la pràctica i, finalment, presenta les conclusions generals de la investigació. En darrer terme, aquesta investigació mostra el sistema educatiu de Catalunya com un sistema poc connectat, on la incorporació d’internet no sembla respondre a una revolució en les pràctiques comunitàries, així com un sistema que sembla jugar un paper secundari en la promoció de la inclusió digital dels nens i joves en la nostra societat.

Agraïments

Pròleg

Primera part. Introducció general

Capítol 1. Context de la investigació

 1. La transició de Catalunya cap a la societat xarxa
 2. L'escola a la societat xarxa: internet a l'educació primària i secundària
 3. El paper de la tecnologia en l'educació escolar

Capítol 2. Els estudis sobre la qualitat en l'educació escolar

 1. Una nova escola per a una nova societat
 2. Una aproximació social i comunitària a la qualitat en l'educació escolar
 3. L'estudi del desenvolupament comunitari en l'educació escolar
 4. Objectius d'investigació

Capítol 3. Els estudis d'internet

 1. Un nou camp d'investigació en les ciències socials
 2. Una aproximació social al desenvolupament i els efectes de la tecnologia
 3. L'estudi de la incorporació d'internet a l'activitat quotidiana
 4. Preguntes d'investigació

Capítol 4. Metodologia de la investigació

Capítol 5. Presentació de les publicacions

Segona part. Compendi de publicacions

Capítol 6. La generación de capital social en el sistema educativo no universitario: un análisis del desarrollo comunitario de las escuelas de Cataluña. Papers: Revista de Sociologia, 2008.

La presente investigación tiene como objetivo el estudio de los fenómenos comunitarios en el contexto del sistema educativo no universitario de Cataluña. Para ello, tras revisar los resultados de algunas aproximaciones realizadas anteriormente, se presenta un modelo de análisis basado en la teoría del capital social. De acuerdo con la distinción fundamental entre el capital social vinculante y aquél que tiende puentes, así como con la consideración de los diferentes ámbitos de actividad cotidiana de las escuelas (el aula y la escuela como contextos, así como sus respectivas relaciones con la comunidad local), se presentan los resultados obtenidos a partir de una muestra representativa de centros de educación primaria y secundaria de Cataluña. Para concluir, se discute la necesidad de considerar al propio desarrollo comunitario en el contexto escolar, no como un instrumento, sino como un fin en sí mismo.

 1. Introducción
 2. El concepto de comunidad: de la contingüidad espacial a la construcción del "nosotros"
 3. Una aproximación inicial al desarrollo comunitario del contexto escolar de Cataluña
 4. La generación de capital social en el sistema educativo no universitario
 5. Metodología
 6. Resultados
 7. Discusión
 8. A modo de conclusión: El desarrollo comunitario como fin y no meramente como medio

Capítol 7. Quality schooling in the Network Society: A community approach through the everyday use of the internet. School Effectiveness and School Improvement: An International Journal of Research, Policy and Practice, 2012.

Beginning with a discussion of the latest findings in the information and communication technologies (ICT) and educational improvement field, this article develops a comprehensive strategy to analyse online community building. Far from offering a utopian or dystopian vision, we study the contribution of ICT appropriation as a tool for collaboration, participation, and co-responsibility in the everyday functioning of classrooms and schools. To do so, we examine and discuss school policies, expectations, and the current rate of internet use among administrators, teachers, and students from a representative sample of 350 schools in Catalonia (Spain). Our results show a sparsely connected education system, in which the integration of ICT does not appear to trigger a substantial revolution in established schooling practices. Our concluding statements defend the importance of ICT in education as the ultimate means of interaction that may enable community building to improve the processes of managing, teaching, and being educated in the Network Society.

 1. Introduction
 2. A half-century of research on ICT and educational improvement
 3. A community approach to quality schooling in the Network Society
 4. About this work
 5. Results
 6. Discussion
 7. Conclusion

Capítol 8. Online community building in classrooms and schools: Using the internet to extend teachers’ face-to-face community practices. Educar, 2015.

This study analyses the introduction of the internet into teachers’ daily activity in order to support and enhance community building in classrooms and schools. Beginning with a discussion on the research into the social consequences of the internet, a digital inequality approach is adopted to examine the factors involved in its appropriation by primary and secondary teachers for community purposes. Two thousand one hundred and sixty-three (2,163) teachers from a representative sample of 350 schools offering compulsory and post-compulsory education in Catalonia (Spain) were surveyed. After controlling for school and socio-demographic characteristics, a hierarchical multiple regression analysis was conducted to assess the effects of face-to-face community building and digital literacy. The article analyses their main and interaction effects and discusses the implications of the observed patterns in relation to the introduction of the internet in order to extend and reinforce teachers’ face-to-face community practices. Going beyond the technological promise, our findings suggest the opportunity to encourage agreement between teachers, school administrators, and policy makers on the importance of a community approach that recognises the value of communication and collaboration as successful means of addressing the educational challenges of schooling.

 1. Introduction
 2. Literature review
 3. Method
 4. Findings
 5. Discussion
 6. Conclusion

Capítol 9. Internet in teachers' professional practice outside the classroom: Examining supportive and management uses in primary and secondary education. Computers & Education, 2012.

In recent years there has been widespread interest in the implementation of information and communication technologies (ICT) in schools. While most studies primarily focus on the use of ICT in teaching and learning, little attention has been given to their incorporation as a professional tool outside the classroom. Using a digital inequality approach, the aim of this paper is to develop and test a model of the factors that affect teachers’ professional use of ICT, particularly the Internet, in primary and secondary schools. One thousand four hundred and five (1,405) teachers from a representative sample of 536 primary and 273 secondary schools in Spain were surveyed. The dependent variables include attitudes towards the professional use of ICT and the use of the Internet in professional practice. The explanatory variables are the socio-demographics, school-level information, frequency of Internet access within and outside the school, educational ICT training, digital literacy, and organisational development. Controlling for socio-demographics and school-level information, multiple regression analyses are used to make inferential judgments and test the separate effects of the independent variables. Findings suggest that technological factors and organisational practices are important predictors of ICT appropriation for professional purposes.

 1. Introduction
 2. Digital inequalities in teachers' use of ICT as a professional tool
 3. Method
 4. Findings
 5. Discussion
 6. Conclusion

Capítol 10. Putting digital literacy in practice: How schools contribute to digital inclusion in the Network Society. The Information Society Journal, 2010.

In the sociology of childhood and youth, children have been conceptualized as passive subjects on hold, still in the process of becoming—rather than in an effective state of being. In effect, children have been conceptualized as the objects rather than the subjects of the research process. This influence got carried over to digital divide research. The latest thinking in the field has started to define and understand children and young people as heterogeneous, nonpassive, autonomous, diverse, and versatile agents actively appropriating the Internet in meaningful contexts of their everyday lives. This article seeks to move the discourse forward via four parallel binary logistic regressions that assess diverse and socially mediated opportunities needed to learn basic digital skills from a representative sample of 6,602 primary and secondary students from 350 schools and high schools in Catalonia, Spain. Our research shows that the school appears to be playing a secondary role, as compared with children and young people's social practice in heterogenic contexts of everyday life, not only for Internet training but also for providing opportunities to develop and master basic digital skills.

 1. Introduction
 2. Digital inequalities in children and young people
 3. Method
 4. Findings
 5. Discussion
 6. Conclusion

Tercera part. Discussió general

Capítol 11. Resum dels resultats de la investigació

 1. Un model per avaluar el desenvolupament comunitari en l'educació escolar
 2. El desenvolupament comunitari en l'activitat quotidiana de les aules i escoles del sistema educatiu de Catalunya
 3. La relació entre les pràctiques comunitàries mediades i no mediades per la tecnologia
 4. La contribució de les escoles del sistema educatiu de Catalunya a la inclusió digital dels estudiants

Capítol 12. Discussió de la investigació

 1. Discussió dels resultats de la investigació
 2. Limitacions i línies futures d'investigació
 3. Implicacions de la investigació i recomanacions

Capítol 13. Conclusions

Epíleg

Bibliografia