Children and young people

Gender stereotypes and attitudes towards information and communication technology professionals in a sample of Spanish secondary students

This study examined Spanish young people’s gender-stereotyped beliefs and attitudes about people working in the field of information and communications technology (ICT). For this purpose, their positive, negative, and neutral perceptions of the …

Internet, escola i comunitat en el trànsit cap a la Societat Xarxa. La incorporació d’internet al sistema educatiu de Catalunya per al desenvolupament comunitari

Durant els darrers anys, hi ha hagut un gran interès en el procés d’introducció de les tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC) a les escoles. Tot i que la majoria dels esforços s’han dirigit a l’estudi de la seva incorporació als …

Gendered paths in secondary students’ expectancies about STEM studies

Background. The dearth of women is particularly low in engineering and physical science, whereas they make up half of the enrollments in other science and biology-related fields. The theory of expectancy-value of ...

La brecha de género en las aspiraciones académico-profesionales de los estudiantes de secundaria

Las diferencias de género en la elección de estudios en secundaria ha sido constatada por numerosos estudios empíricos a lo largo de los últimos años tanto a nivel nacional como internacional. A pesar de la presencia mayoritaria de las chicas en las …

Diagnosi sobre les violències que afecten les persones joves

El present estudi sociològic té com a objectiu principal esbrinar com afecta el fenomen de la violència el col·lectiu de joves de la societat catalana. No era una empresa fàcil, sobretot si no es volia fer que fos recurrent i que refermés els …

Children, young people and digital inequality: The Influence of academic performance and family context

The analysis of the emergence of ICT in the world of young people frequently offers uniform depictions of how the different contexts of their everyday life are changing. From an alternative perspective, we will show that not all children and young …

Joventut, infantesa i desigualtats digitals: Vinculació amb el rendiment acadèmic i el context familiar

En la configuració d’una societat post-industrial com la nostra, sustentada sobre xarxes d’informació i comunicació, internet ha deixat de ser accessible per a pocs, ha arribat, per quedar-se, a totes les esferes del nostre món i també s’ha …

Why secondary students hold misconceptions about ICTs? A study with a sample of Spanish adolescents

The present study pursued the main goal of analyzing stereotypical misconceptions about ICTs and people working within the ICT field. The sample consisted of N=900 students enrolled in the last course of the Spanish compulsory secondary education. …

Putting digital literacy in practice: How schools contribute to digital inclusion in the Network Society

In the sociology of childhood and youth, children have been conceptualized as passive subjects on hold, still in the process of becoming—rather than in an effective state of being. In effect, children have been conceptualized as the objects rather …

Las estudiantes de secundaria ante los estudios de informática y telecomunicaciones

The less female predisposition to choose technological studies has been proved systematically in different contexts and with participants with different range of age. Secondary female students are less interested in ICT-related studies and domains …