Assignatures de Grau

Treball de Fi de Grau

El Treball de Fi de Grau (TFG) és un projecte orientat al desenvolupament d’una recerca de nivell bàsic o una innovació que es desenvolupi en el camp professional de l'àmbit de la titulació. En qualsevol dels casos, el TFG haurà de tenir tots els apartats propis d’un treball de recerca i haurà de servir perquè puguin emergir les competències i coneixements associats al grau que hagi cursat l’estudiant. El TFG es realitza mitjançant una activitat majoritàriament autònoma, a partir d’una temàtica pactada amb el professorat que s’encarregarà de supervisar-ne la seva realització. El document final TFG ha de ser diferent i individualitzat per a cada estudiant, per tant no es podran acceptar treballs que presentin cap apartat que sigui igual a la d’un altre treball presentat. Això, però, no impedeixi que els i les estudiants puguin compartir coneixements i fer part de la recerca conjuntament.

Desenvolupament Organitzacional d’Institucions Educatives

Aquesta assignatura de tercer de la titulació de Pedagogia és la primera part de la Matèria de Coordinació i gestió d’institucions educatives, i es complementa amb l’assignatura de Direcció i lideratge d’institucions educatives. La primera té per propòsit situar als estudiants en els processos de canvi i millora de les Organitzacions, mentre que la segona es focalitza en el rol dels directius com a agents de canvi. Responen d’aquesta manera a l’objectiu general del títol, que fa referència a Dissenyar i desenvolupar projectes i processos d’intervenció en contextos formatius. També juntament amb l’assignatura Direcció i lideratge d’institucions educatives formen la base fonamentadora de la menció de 4rt Gestió de la formació i d’institucions socioeducatives. Parteix dels fonaments que sobre organització i direcció de centres s’han desenvolupat en les matèries Educació i contextos educatius, Organització i els grups i Disseny, seguiment i avaluació de plans i programes. També cal considerar que aquesta assignatura i la matèria que la conté són complementàries a matèries de quart curs, com Supervisió i inspecció educativa, Avaluació de centres i professors i Gestió i desenvolupament de recursos humans en les organitzacions, orientades a iniciar-se en aspectes específics de l’especialització en organització, gestió i direcció d’institucions formatives.

Pràcticum I

Les pràctiques de segon tenen per objectiu fonamental que els estudiants, en grup, prenguin un primer contacte com a futurs professionals amb un centre escolar i facin una observació de caràcter global de tres aspectes fonamentals: l’entorn social de l’escola, una aproximació rigorosa i sistemàtica a l’observació i anàlisi a la realitat educativa i organitzativa d’un centre escolar i del funcionament i dinàmiques de l’aula.

Assignatures de Màster

Recerca, Canvi i Innovació: El Desenvolupament Professional a les Organitzacions

Aquest mòdul és obligatori de l’especialitat de Pedagogia Aplicada i és optatiu de la resta d’especialitats. Aquest mòdul pretén introduir a l’alumne en la investigació en l’àmbit del desenvolupament professional a les organitzacions. En concret els objectius del mòdul són: 1.Comprendre les mútues implicacions entre el desenvolupament professional i el desenvolupament de l’organització; 2. Vincular el desenvolupament de les persones a la formació pel canvi professional i institucional des d’un enfocament de la complexitat; 3. Estudiar i analitzar models de formació inicial i continua que propiciïn el canvi; 4. Conèixer les variables de relació i de dinàmiques de grup que afecten al desenvolupament de l’organització.

Disseny d’Investigació per a la Intervenció Psicopedagògica

Aquesta assignatura pretén que els estudiants, com a futurs professionals de la Psicopedagogia, siguin capaços de desenvolupar processos d’investigació que els proporcionin les evidències necessàries per fonamentar les seves intervencions educatives als àmbits formal, sòcio-comunitari o laboral. L’assignatura ofereix orientacions bàsiques sobre la formulació del problema i la pregunta o preguntes d’investigació a partir d’una anàlisi crítica de la realitat educativa, una breu presentació dels mètodes d’investigació més habituals a l’àmbit educatiu (quantitatius, qualitatius i mixtos), així com una revisió de les principals tècniques d’investigació, les tipologies de mostreig i alguns aspectes operatius claus a considerar durant el desenvolupament del treball de camp. L’assignatura té una marcada orientació pràctica, ja que el desenvolupament de competències per part dels estudiants i, conseqüentment, la seva avaluació, es fa a partir del disseny del seu propi projecte d’investigació.

Docència prèvia

Grau en Educació Primària

 

 • Educació i Contextos Educatius
 • Context Social i Gestió Escolar

Grau en Psicologia

 

 • Introducció als Mètodes d’Investigació en Psicologia
 • Construcció d’Instruments per a la investigació
 • Treball de Fi de Grau

Llicenciatura en Humanitats

 

 • Programació i Gestió Cultural

Diplomatura Magisteri en Educació Física

 

 • Informàtica Educativa

Diplomatura Magisteri en Educació Especial

 

 • Practicum III
 • Practicum IV

Diplomatura en Educació Social

 

 • Avaluació de Programes en Educació no Formal
 • Elaboració de Projectes i Programes d’Educació no Formal
 • Practicum III

Diplomatura Magisteri en Educació Infantil

 

 • Organització del Centre Escolar
 • Informàtica Educativa
 • Atenció a la Primera Infància

Diplomatura Magisteri en Educació Primària

 

 • Organització del Centre Escolar
 • Practicum II
 • Practicum III
 • Practicum IV

Llicenciatura en Psicopedagogia

 

 • Orientació Escolar
 • Orientació Personal

Llicenciatura en Pedagogia

 

 • Estadística Aplicada a l’Educació
 • Orientació Ocupacional
 • Bases Metodològiques de la Investigació
 • Tècniques i Recursos de Diagnòstic en Educació
 • Gestió de Recursos en Institucions Educatives
 • Desenvolupament Organitzacional