Assignatures de Grau

Introducció als Mètodes d’Investigació en Psicologia
Aquesta és una assignatura obligatòria del Grau de Psicologia i el seu objectiu principal és que els estudiants estableixin les bases per a una primera aproximació als processos de recerca, particularment en el context de la Psicologia. L’assignatura es proposa una aproximació global a l’activitat de recerca, plantejant-se algunes preguntes importants com, per exemple, què és la recerca, com es fa, quins són els seus productes, com es difonen i quin és el seu impacte ètic i social. Les respostes, per tant, abasten des del mètode emprat i el tipus de coneixement que se’n deriva fins la manera de difondre’l o les seves implicacions ètiques. Els continguts de l’assignatura donen resposta a cadascuna d’aquestes preguntes amb l’objectiu que els estudiants assoleixin una visió de conjunt. Sense abandonar aquest punt de vista general, l’assignatura proporciona també algunes eines prou específiques per tal que els estudiants adquireixin la capacitat d’emetre judicis crítics sobre les activitats de recerca.
Psicometria
Aquesta és una assignatura obligatòria del Grau de Psicologia i el seu objectiu principal és que els alumnes desenvolupin una visió clara del procés de construcció (elaboració, anàlisi, validació i baremació), ús i maneig dels tests psicològics com a instruments de mesura en el context de les necessitats d’avaluació en els diferents camps de treball de la Psicologia. Així mateix, l’assignatura pretén capacitar-los per a un coneixement crític sobre l’ús d’aquests instruments, atenent a les necessitats i drets de les persones implicades en el procés d’avaluació, posant atenció a les raons per les quals i per a les quals s’utilitzen els tests, així com el context en el qual es du a terme la seva administració. Aquests coneixements seran claus a l’hora de planificar i sistematitzar l’aproximació als problemes que se’ls hi plantegin als estudiants en el futur, tant en el context de la investigació com en la pràctica professional de la Psicologia.
Anàlisi Multivariant
Aquesta és una assignatura obligatòria del Grau de Ciència de dades aplicada i el seu objectiu principal és proporcionar als estudiants els coneixements, les habilitats i els valors vinculats amb el desenvolupament de models estadístics que permeten portar a terme una anàlisi complexa de les dades. En aquest sentit, l’assignatura presenta l’anàlisi multivariant com el marc analític general que permet modelar les múltiples relacions existents entre diverses variables de forma simultània i proporciona als estudiants, amb coneixements estadístics previs, una aproximació general al procés de construcció de models multivariants de dependència i d’interdependència. Per fer això, introdueix algunes de les tècniques disponibles més importants com són l’anàlisi factorial, l’anàlisi de correspondències, l’agrupament de casos –clústers– la regressió múltiple, la regressió logística, l’anàlisi de la variància (ANOVA) de dos o més factors i l’anàlisi multivariant de la variància (MANOVA). Aquests coneixements avançats han de servir d’ajuda als estudiants per valorar la conveniència de portar a terme una anàlisi multivariant en funció dels seus objectius, així com familiaritzar-se amb les característiques de les diferents tècniques i les condicions en què poden ser utilitzades.
Construcció d’Instruments per a la Investigació
Aquesta és una assignatura optativa del Grau de Psicologia i el seu objectiu principal és que els estudiants adquireixin una sèrie de nocions bàsiques sobre el disseny i l’administració dels instruments d’investigació a les ciències socials i del comportament. Aquests instruments són elements molt importants per a l’obtenció d’evidències que guiïn la creació de coneixement tant en contextos acadèmics com professionals. L’objectiu general de l’assignatura és conèixer algunes de les tècniques, concretament, el qüestionari, l’entrevista, el grup de discussió i l’observació participant. Aquests coneixements han de servir d’ajuda a l’estudiant per valorar la seva pertinència i adequació als objectius, ja siguin professionals o de recerca. L’assignatura te, a més, un important component pràctic, en la mesura que l’avaluació de l’adquisició de competències per part dels estudianta es fa a partir del desenvolupament i una primera administració del seu propi instrument.
Tècniques Avançades d’Anàlisi de Dades
Aquesta és una assignatura optativa del Grau de Psicologia i el seu objectiu principal és proporcionar als estudiants, amb coneixements estadístics, una aproximació general al procés de construcció de models multivariants de dependència i d’interdependència. Per fer això, l’assignatura presenta l’anàlisi multivariant com el marc analític general que permet modelar les múltiples relacions existents entre diverses variables de forma simultània i introdueix algunes de les tècniques disponibles més importants com són l’anàlisi de components principals, l’anàlisi factorial, l’anàlisi de correspondències, l’escalament multidimensional, la regressió múltiple, la regressió logística, l’anàlisi de la variància (ANOVA) de dos o més factors i de la covariància (ANCOVA), l’anàlisi multivariant de la variància (MANOVA) i de la covariància (MANCOVA). Aquests coneixements avançats han de servir d’ajuda als estudiants per valorar la conveniència de portar a terme una anàlisi multivariant en funció dels objectius de la investigació, així com familiaritzar-se amb les característiques de les diferents tècniques i les condicions en què poden ser utilitzades.

Assignatures de Màster

Disseny d’Investigació per a la Intervenció Psicopedagògica
Aquesta assignatura pretén que els estudiants, com a futurs professionals de la Psicopedagogia, siguin capaços de desenvolupar processos d’investigació que els proporcionin les evidències necessàries per fonamentar les seves intervencions educatives als àmbits formal, sòcio-comunitari o laboral. L’assignatura ofereix orientacions bàsiques sobre la formulació del problema i la pregunta o preguntes d’investigació a partir d’una anàlisi crítica de la realitat educativa, una breu presentació dels mètodes d’investigació més habituals a l’àmbit educatiu (quantitatius, qualitatius i mixtos), així com una revisió de les principals tècniques d’investigació, les tipologies de mostreig i alguns aspectes operatius claus a considerar durant el desenvolupament del treball de camp. L’assignatura té una marcada orientació pràctica, ja que el desenvolupament de competències per part dels estudiants i, conseqüentment, la seva avaluació, es fa a partir del disseny del seu propi projecte d’investigació.
Obtenció d’Evidències per a la Intervenció Psicopedagògica
Aquesta assignatura té com a objectiu que els estudiants, com a futurs professionals de la Psicopedagogia, siguin capaços de generar les evidències necessàries per avaluar i comunicar els resultats de les seves intervencions educatives als àmbits formal, sòcio-comunitari o laboral. D’aquesta manera, l’assignatura ofereix una aproximació general als procediments que serveixen per recollir i organitzar les dades (quantitatives i qualitatives) obtingudes en el context del treball de camp d’una investigació, una introducció a les diferents estratègies disponibles per analitzar, avaluar i presentar els resultats, així com una revisió de l’estructura bàsica de l’informe d’investigació i els aspectes ètics i formals a tenir en compte per comunicar les evidències obtingudes. L’assignatura té una marcada orientació pràctica, ja que el desenvolupament de competències per part dels estudiants i, conseqüentment, la seva avaluació, es fa a partir de l’elaboració del seu propi informe d’investigació.
Seminari de Recerca i Innovació
Aquest seminari té com a objectiu general introduir als estudiants al procés d’investigació científica al camp de l’educació i s’orienta a la promoció de les competències necessàries per tal que siguin capaços de desenvolupar una pregunta d’investigació rellevant, triar la metodologia i les tècniques més adequades, planificar el treball de camp, analitzar les dades obtingudes i treure algunes implicacions pràctiques a partir dels resultats de la seva recerca. L’assignatura té una marcada orientació pràctica, ja que el desenvolupament de competències per part dels estudiants i, conseqüentment, la seva avaluació, es fa en relació al seu propi projecte d’investigació.

Docència prèvia

Grau en Educació Social

 

 • Treballs Finals de Grau (Recerca Aplicada)
Màster U. en Formació del Professorat d’Educació Secundària

 

 • La Recerca i la Innovació Educativa i la Gestió del Canvi
 • Innovació Docent i Iniciació a la Recerca Educativa en FOL
Grau en Psicologia

 

 • Mètodes d’Investigació Quantitativa
 • Mètodes d’Investigació Qualitativa
 • Tècniques d’Anàlisi de Dades Quantitives
 • Tècniques de Documentació per a la Investigació
 • Pràcticum d’Investigació I
 • Pràcticum d’Investigació II
 • Treballs Finals de Grau (Recerca)
Segon Cicle en Psicopedagogia

 

 • Mètodes, Dissenys i Tècniques d’Investigació Psicològica
 • Psicologia Social de l’Ensenyament
 • Pràcticum d’Investigació I
 • Pràcticum d’Investigació II
Llicenciatura en Psicologia

 

 • Metodologies Cièntífiques en Psicologia
 • Psicometria
 • Anàlisi de Dades en Psicologia I
 • Anàlisi de Dades en Psicologia II
 • Tècniques d’Investigació i Documentació mitjançant les TIC
 • Pràcticum d’Investigació I
 • Pràcticum d’Investigació II
Màster U. en Educació i TIC

 

 • Investigació en eLearning
 • Mètodes i Tècniques d’Investigació Online
 • Seminari d’Investigació en eLearning