Docència actual

Advanced Qualitative Methods in Knowledge Society Research
The goal of the course is to support students practice key qualitative methods while gaining exposure to how diverse theoretical lenses make use of these methods in their doctoral theses. Specifically, students are encouraged to apply the feedback and recommendations provided by the course instructor and the learning resources to their own research projects, in order to improve the basic aspects of their methodology. The course is structured in study modules - according to the different aspects of qualitative research methods that will be dealt upon during the semester. In a nutshell, the course covers the following main aspects: 1) Fundamentals of conducting qualitative research; 2) Qualitative research designs; 3) Data collection in qualitative research; 4) Data analysis in qualitative research; 5) Evaluating validity, quality and reliability of data; and 6) The methodology section of a doctoral thesis.
Seminari de Recerca i Innovació
Aquest seminari té com a objectiu general introduir als estudiants al procés d’investigació científica al camp de l’educació i s’orienta a la promoció de les competències necessàries per tal que siguin capaços de desenvolupar una pregunta d’investigació rellevant, triar la metodologia i les tècniques més adequades, planificar el treball de camp, analitzar les dades obtingudes i treure algunes implicacions pràctiques a partir dels resultats de la seva recerca. L’assignatura té una marcada orientació pràctica, ja que el desenvolupament de competències per part dels estudiants i, conseqüentment, la seva avaluació, es fa en relació al seu propi projecte d’investigació.
Disseny d’Investigació per a la Intervenció Psicopedagògica
Aquesta assignatura pretén que els estudiants, com a futurs professionals de la Psicopedagogia, siguin capaços de desenvolupar processos d’investigació que els proporcionin les evidències necessàries per fonamentar les seves intervencions educatives als àmbits formal, sòcio-comunitari o laboral. L’assignatura ofereix orientacions bàsiques sobre la formulació del problema i la pregunta o preguntes d’investigació a partir d’una anàlisi crítica de la realitat educativa, una breu presentació dels mètodes d’investigació més habituals a l’àmbit educatiu (quantitatius, qualitatius i mixtos), així com una revisió de les principals tècniques d’investigació, les tipologies de mostreig i alguns aspectes operatius claus a considerar durant el desenvolupament del treball de camp. L’assignatura té una marcada orientació pràctica, ja que el desenvolupament de competències per part dels estudiants i, conseqüentment, la seva avaluació, es fa a partir del disseny del seu propi projecte d’investigació.
Obtenció d’Evidències per a la Intervenció Psicopedagògica
Aquesta assignatura té com a objectiu que els estudiants, com a futurs professionals de la Psicopedagogia, siguin capaços de generar les evidències necessàries per avaluar i comunicar els resultats de les seves intervencions educatives als àmbits formal, sòcio-comunitari o laboral. D’aquesta manera, l’assignatura ofereix una aproximació general als procediments que serveixen per recollir i organitzar les dades (quantitatives i qualitatives) obtingudes en el context del treball de camp d’una investigació, una introducció a les diferents estratègies disponibles per analitzar, avaluar i presentar els resultats, així com una revisió de l’estructura bàsica de l’informe d’investigació i els aspectes ètics i formals a tenir en compte per comunicar les evidències obtingudes. L’assignatura té una marcada orientació pràctica, ja que el desenvolupament de competències per part dels estudiants i, conseqüentment, la seva avaluació, es fa a partir de l’elaboració del seu propi informe d’investigació.

Docència prèvia

Grau en Ciència de Dades Aplicada
 • Anàlisi Multivariant
Grau en Educació Social
 • Treballs Finals de Grau (Recerca Aplicada)
Màster U. en Formació del Professorat d’Educació Secundària
 • La Recerca i la Innovació Educativa i la Gestió del Canvi
 • Innovació Docent i Iniciació a la Recerca Educativa en FOL
Grau en Psicologia
 • Introducció als Mètodes d’Investigació en Psicologia
 • Psicometria
 • Construcció d’Instruments per a la Investigació
 • Tècniques Avançades d’Anàlisi de Dades
 • Mètodes d’Investigació Quantitativa
 • Mètodes d’Investigació Qualitativa
 • Tècniques d’Anàlisi de Dades Quantitives
 • Tècniques de Documentació per a la Investigació
 • Pràcticum d’Investigació I
 • Pràcticum d’Investigació II
 • Treballs Finals de Grau (Recerca)
Segon Cicle en Psicopedagogia
 • Mètodes, Dissenys i Tècniques d’Investigació Psicològica
 • Psicologia Social de l’Ensenyament
 • Pràcticum d’Investigació I
 • Pràcticum d’Investigació II
Llicenciatura en Psicologia
 • Metodologies Cièntífiques en Psicologia
 • Psicometria
 • Anàlisi de Dades en Psicologia I
 • Anàlisi de Dades en Psicologia II
 • Tècniques d’Investigació i Documentació mitjançant les TIC
 • Pràcticum d’Investigació I
 • Pràcticum d’Investigació II
Màster U. en Educació i TIC
 • Investigació en eLearning
 • Mètodes i Tècniques d’Investigació Online
 • Seminari d’Investigació en eLearning