Autoavaluació dinàmica de Centres Formadors

Abstract

L’objecte d’aquest projecte és desenvolupar l’eina d’Autoavaluació Dinàmica per als Centres Formadors, un instrument al servei del procés de millora continua de les accions educatives relacionades amb l’acompanyament constructiu. Aquesta eina ha de permetre als centres formadors identificar-se com a tal i orientar-se en la presa de decisions en el camí per esdevenir centres formadors de referència.

Aquesta eina s’estructura en àmbits, dimensions i indicadors. Cada dimensió es gradua en tres nivells de domini d’indicadors. Aquests indicadors fan de bastida per orientar als centres en la presa de decisions i garantir un acompanyament constructiu i capacitador per esdevenir centre formador de referència. Es presenta en forma de rúbrica i posa el focus en vuit àmbits que fan referència als aspectes qualitatius més importants que caracteritzen l’acompanyament constructiu dels estudiants durant el pràcticum i l’aprenentatge del centre com a organització en relació al desenvolupament professional docent.

L’eina permet realitzar una autodiagnosi (o autoavaluació inicial), una fotografia del centre formador en relació als àmbits d’actuació d’acompanyament constructiu atès que permet identificar on és el centre en relació amb els àmbits d’actuació d’un centre formador de referència. També permet l’autoseguiment atès que es pot utilitzar en diferents moments del procés de desenvolupament de les habilitats relacionades amb les diferents dimensions de l’acompanyament constructiu, fet que contribueix a la millora continua envers l’acompanyament dels estudiants en pràctiques.

Finalment, l’eina permet una autoavaluació final dins de períodes de temps determinats, atès que permet no només comprovar si s’ha assolit el nivell màxim (el nivell de referència) en algunes de les habilitats específiques de l’acompanyament constructiu sinó també identificar quines habilitats encara no estan desenvolupades del tot i es necessiten treballar més.

D’aquesta manera, l’eina pretén promoure un procés dinàmic de millora continua de les accions educatives relacionades amb l’acompanyament constructiu capacitador dels estudiants en pràctiques. L’eina ha d’acompanyar aquest procés fins que s’hagin desenvolupat totes les habilitats en el seu nivell d’excel·lència (que es troba en els indicadors del nivell de referència).

L’eina d’autoavaluació dinàmica s’ha dissenyat perquè el centre formador pugui analitzar i orientar les decisions del que s’ha de canviar de manera progressiva. I és en aquest sentit que aquesta eina és en essència i globalment una eina d’autoregulació. El centre té l’autonomia de la utilització de l’eina centrant-se en el desenvolupament d’un o més àmbits o bé en la seva globalitat. Focalitzant quins són els aspectes més importants i alhora prioritaris per definir i avançar en els objectius de millora d’acord amb la realitat que es vol canviar.

Entitat finançadora

Direcció General d’Innovació, Recerca i Cultura Digital del Departament d’Educació (Generalitat de Catalunya)

Referència

Pràctiques educatives en centres formadors

Duració

01/01/2021 - 30/06/2021

Julio Meneses
Julio Meneses
Full Professor

Professor de metodologia de la investigació, director de Learning Analytics de l’eLearning Innovation Center i investigador de l’Internet Interdisciplinary Institute de la Universitat Oberta de Catalunya.