Autoavaluació dinàmica de Xarxes

Abstract

L’Eina d’Autoavaluació Dinàmica de Xarxes sorgeix per donar suport a les xarxes educatives que contínuament emergeixen en el territori català. Té la intenció d’endreçar, de definir i de diferenciar què és treball de xarxa i què suposa aprendre en xarxa.

Les xarxes s’han convertit avui en dia en la forma organitzativa més important del nostre temps, fent un nou gir a l’activitat de la societat en general, i en particular, dels centres educatius i del desenvolupament personal i professional del professorat.

En aquest moment de transformació i de noves demandes, de canvi de paradigma de la societat del coneixement, les metodologies tradicionals resulten insuficients donat que actuen aïlladament restant eficàcia i produint certa frustració en els professionals que volen treballar en col·laboració per a l’aprenentatge del centre, entès aquest com a organització que aprèn. D’aquí la necessitat d’una nova cultura educativa que impliqui importants canvis cap a un treball educatiu generat des de la perspectiva de la xarxa.

D’aquesta manera, es promou una nova cultura educativa on les xarxes d’aprenentatge esdevenen entorns de coneixement que ajuden els participants a desenvolupar les seves competències col·laborant i compartint informació. A la xarxa, el lideratge és compartit per tal de sumar esforços i les capacitats de les persones. I sobretot, la xarxa no és una finalitat, és un mitjà per aconseguir objectius comuns. L’intercanvi d’idees i la comunicació recíproca són essencials.

Els canvis significatius en els centres educatius requereixen una barreja equilibrada d’estímul, suport i exigència, a més d’una estratègia planificada. Les xarxes són una bona alternativa per integrar esforços, recursos i plans conjunts. Però aprendre en xarxa va més enllà, és un element clau per avançar en termes de qualitat de manera harmònica en el conjunt del sistema educatiu: l’exercici de l’autonomia permet als centres d ́avançar i millorar la seva qualitat, i aprendre en xarxa fa possible la millora per tot el sistema. En tot aquest procés pren un paper rellevant l’avaluació. Cal incorporar a les xarxes eines i estratègies d’avaluació tant del procés com de l’assoliment d’objectius a partir de l’anàlisi de les evidències de millora recollides i, alhora, ha d’assegurar la transferibilitat a altres realitats diferents.

Entitat finançadora

Direcció General d’Innovació, Recerca i Cultura Digital del Departament d’Educació (Generalitat de Catalunya)

Referència

Aprenentatge en xarxa

Duració

01/09/2020 - 30/12/2020

Julio Meneses
Julio Meneses
Full Professor

Professor de metodologia de la investigació, director de Learning Analytics de l’eLearning Innovation Center i investigador de l’Internet Interdisciplinary Institute de la Universitat Oberta de Catalunya.