Diagnosi sobre les violències que afecten les persones joves

Abstract

El present estudi sociològic té com a objectiu principal esbrinar com afecta el fenomen de la violència el col·lectiu de joves de la societat catalana. No era una empresa fàcil, sobretot si no es volia fer que fos recurrent i que refermés els innombrables tòpics que abunden sobre aquesta qüestió. És per això que primerament l’estudi es planteja què entenem pel fenomen de violència i quins tipus de violències es donen, pluralitat obligada si hom vol ser rigorós amb l’ampli espectre que adopta el fenomen.

Acte seguit s’estudien aquestes violències en la mesura que s’associen amb el fet de ser jove. Però parlem de les violències que afecten les persones joves en sentit ampli altre cop, i per tant, analitzem els i les joves com a practicants de les diferents violències detectades, però alhora també com a víctimes d’aquestes violències. Tot i que l’estudi, per abastar una major riquesa explicativa, combina una aproximació quantitativa i qualitativa; l’enfocament comprensiu té força més recorregut en l’estudi, atès que vam considerar que calia sobretot obtenir claus interpretatives de la realitat analitzada. De manera que això ha fet que en el treball de camp prenguin especial protagonisme els actors que es veuen sovint implicats directament o indirecta en aquestes situacions. Això inclou donar veu, òbviament, als mateixos joves, però també a altres col·lectius que treballen amb joves o que afronten dia a dia la problemàtica de les violències que els afecten.

Finalment, val a dir que atenem principalment als factors causals de les violències, de manera que volem remarcar les violències com a símptoma derivat d’altres problemàtiques socials. Creiem que assumir aquest punt de partida és el que més ens pot ajudar de cara a trobar possibles solucions a aquesta problemàtica. Modestament, aspirem que aquest estudi hagi estat d’ajut per assolir aquesta fita.

Type
Publication
Departament de Benestar Social i Família (Generalitat de Catalunya)

Full text PDF

Citation

Berga, A., Sáez, L., Fàbregues, S., & Meneses, J. (2013). Diagnosi sobre les violències que afecten les persones joves. Barcelona: Departament de Benestar Social i Família (Generalitat de Catalunya). DL: B-26817-2013. http://www.gencat.cat/joventut/diagnosiviolencies
Julio Meneses
Julio Meneses
Full Professor

Professor de metodologia de la investigació, director de Learning Analytics de l’eLearning Innovation Center i investigador de l’Internet Interdisciplinary Institute de la Universitat Oberta de Catalunya.

Related