Internet, escola i comunitat en el trànsit cap a la Societat Xarxa. La incorporació d’internet al sistema educatiu de Catalunya per al desenvolupament comunitari

Abstract

Durant els darrers anys, hi ha hagut un gran interès en el procés d’introducció de les tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC) a les escoles. Tot i que la majoria dels esforços s’han dirigit a l’estudi de la seva incorporació als processos d’ensenyament i aprenentatge com a eines per facilitar l’accés, la gestió i el processament de la informació, la investigació no ha parat prou atenció a la forma en què les TIC promouen i donen suport a la interacció social i el desenvolupament comunitari. Adoptant una perspectiva comunitària, aquesta tesi doctoral estudia la incorporació de les TIC, i particularment d’internet, a l’organització de l’activitat quotidiana i el funcionament de les aules i escoles, tenint en compte les relacions entre els estudiants i els professors, les formes de col•laboració del professorat, la participació dels diferents col•lectius en la gestió dels centres i l’obertura de l’escola a les famílies, altres professionals i la comunitat local. Amb aquest propòsit, la tesi s’estructura a partir d’un compendi de publicacions desenvolupades en el marc dels projectes d’investigació “L’escola a la societat xarxa: internet a l’educació primària i secundària” i “La integración de internet en la educación escolar española: situación actual y perspectivas de futuro”. Aquesta investigació mostra el sistema educatiu de Catalunya com un sistema poc connectat, on la incorporació d’internet no sembla respondre a una revolució en les pràctiques comunitàries, així com un sistema que sembla jugar un paper secundari en la promoció de la inclusió digital dels nens i joves en la nostra societat.

Castellano

Durante los últimos años, ha habido un gran interés en el proceso de introducción de las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) en las escuelas. Aunque la mayoría de los esfuerzos se han dirigido al estudio de su incorporación en los procesos de enseñanza y aprendizaje como herramientas para facilitar el acceso, la gestión y el procesamiento de la información, la investigación no ha dedicado suficiente atención a la forma en que las TIC promueven i dan apoyo a la interacción social y el desarrollo comunitario. Adoptando una perspectiva comunitaria, esta tesis doctoral estudia la incorporación de las TIC, y particularmente de internet, en la organización de la actividad cotidiana y el funcionamiento de las aulas y escuelas, teniendo en cuenta las relaciones entre los estudiantes y los profesores, las formas de colaboración del profesorado, la participación de los diferentes colectivos en la gestión de los centros y la apertura de la escuela a las familias, otros profesionales y la comunidad local. Con este propósito, la tesis se estructura a partir de un compendio de publicaciones desarrolladas en el marco de los proyectos de investigación “L’escola a la societat xarxa: internet a l’educació primària i secundària” y “La integración de internet en la educación escolar española: situación actual y perspectivas de futuro”. Esta investigación muestra el sistema educativo de Cataluña como un sistema poco conectado, donde la incorporación de internet no parece responder a una revolución en las prácticas comunitarias, así como un sistema que parece jugar un papel secundario en la promoción de la inclusión digital de los niños y jóvenes en nuestra sociedad.

English

In recent years, there has been widespread interest in the implementation of information and communication technologies (ICT) in schools. While most efforts have been directed to studying their introduction in teaching and learning as tools to facilitate the access, management, and processing of information, empirical investigation has not yet paid proper attention to the specific ways ICT foster and support social interaction and community involvement. Adopting a community approach, this PhD dissertation focuses on the incorporation of ICT, and particularly the internet, into the organization and everyday functioning of classrooms and schools in a broad sense, including students’ and teachers’ interactions, patterns of collaboration amongst the teaching staff, school administration, and the opening of the school to families, other professionals, and the local community. To do so, the dissertation is based on a compilation of research papers developed as part of the “Schooling in the network society: The internet in primary and secondary education” and “Integration of the internet in Spanish school education: The current situation and prospects” projects. This research reveals that the Catalan education system is a sparsely connected system where the introduction of the internet does not appear to spark a substantial revolution in the established community-oriented practices, as well as one that plays a secondary role in the promotion of the digital inclusion of children and young people in the Catalan society.

Publication
Universitat Oberta de Catalunya

Full text PDF

Citation

Meneses, J. (2015). Internet, escola i comunitat en el trànsit cap a la societat xarxa. La incorporació d’internet al sistema educatiu de Catalunya per al desenvolupament comunitari. Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya. DL: B-16743-2015. https://tdx.cat/handle/10803/305495

Tesi per compendi de publicacions defendida en el programa de doctorat de Societat de la Informació i el Coneixement de la Universitat Oberta de Catalunya.

Índex

Agraïments
Pròleg
1. Context de la investigació
2. Els estudis sobre la qualitat en l'educació escolar
3. Els estudis d'internet
4. Metodologia de la investigació
Capítol 5. Presentació de les publicacions
6. La generación de capital social en el sistema educativo no universitario: un análisis del desarrollo comunitario de las escuelas de Cataluña. Papers: Revista de Sociologia, 2008.
7. Quality schooling in the Network Society: A community approach through the everyday use of the internet. School Effectiveness and School Improvement: An International Journal of Research, Policy and Practice, 2012.
8. Online community building in classrooms and schools: Using the internet to extend teachers’ face-to-face community practices. Educar, 2015.
9. Internet in teachers' professional practice outside the classroom: Examining supportive and management uses in primary and secondary education. Computers & Education, 2012.
10. Putting digital literacy in practice: How schools contribute to digital inclusion in the Network Society. The Information Society Journal, 2010.
11. Resum dels resultats de la investigació
12. Discussió de la investigació
13. Conclusions
Epíleg
Bibliografia

Julio Meneses
Julio Meneses
Full Professor

Professor de metodologia de la investigació, director de Learning Analytics de l’eLearning Innovation Center i investigador de l’Internet Interdisciplinary Institute de la Universitat Oberta de Catalunya.

Related