Projecte Internet Catalunya: L'escola a la Societat Xarxa

Abstract

Aquest projecte té la intenció d’identificar i analitzar els efectes de la introducció d’Internet a les escoles catalanes (educació primària i secundària). L’objectiu és posar de manifest la manera com s’utilitza la xarxa en aquest àmbit i en quina mesura contribueix a l’aparició, en els centres educatius, d’una nova cultura adaptada a les necessitats de la societat xarxa.

Amb aquest propòsit, aquest projecte desplega les seves línies d’anàlisi per a fer atenció al procés d’incorporació d’Internet, principalment, en tres direccions: la pràctica pedagògica, les formes d’organització i gestió dels centres educatius i la seva vinculació amb la comunitat i el territori.

Aquesta investigació ha estat desenvolupada pel grup de recerca ENS (Education and Network Society). Amb una perspectiva comparativa, el treball d’aquest grup vol contribuir, sobre la base de dades empíriques, a interpretar la transformació de l’àmbit educatiu no universitari en els paràmetres que estableix, avui dia, la nostra societat.

Entitat finançadora

Generalitat de Catalunya

Durada

01/06/2002 - 01/06/2007

Julio Meneses
Julio Meneses
Full Professor

Professor de metodologia de la investigació, director de Learning Analytics de l’eLearning Innovation Center i investigador de l’Internet Interdisciplinary Institute de la Universitat Oberta de Catalunya.