Joventut, infantesa i desigualtats digitals: Vinculació amb el rendiment acadèmic i el context familiar

Abstract

En la configuració d’una societat post-industrial com la nostra, sustentada sobre xarxes d’informació i comunicació, internet ha deixat de ser accessible per a pocs, ha arribat, per quedar-se, a totes les esferes del nostre món i també s’ha incorporat, amb força, a la vida quotidiana dels nens i els joves. Actualment, en el binomi joventut – TIC, s’ha trobat un lloc per a la representació del present, però sobretot, per a la reconstrucció del futur de la nostra societat. Es tracta, gairebé en tots els casos, d’una projecció elaborada des de la perspectiva dels adults, evocada des del discurs polític, econòmic i, sovint, des de l’òptica del mercat, poques vegades a partir de la concepció dels propis nens i joves. D’aquesta manera, l’anàlisi de la irrupció de les tecnologies de la informació i les comunicacions en el món dels joves sovint ens ofereix representacions que tendeixen a uniformitzar aquest col·lectiu i no contemplen la seva diversitat a l’hora d’interpretar les maneres com, apropiant-se d’aquestes tecnologies, nens i joves transformen les diferents parcel·les de la seva activitat diària. Des d’una perspectiva alternativa, posarem de manifest que no tots utilitzen la tecnologia de la mateixa manera, ni n’obtenen el mateix benefici. Concretament, mostrarem com desigualtats en les condicions que troben els joves en el seu context familiar o bé factors com el seu rendiment acadèmic incideixen en aquesta apropiació diferenciada. Davant un cos de recerca empírica que, en aquest àmbit, tot just s’està desenvolupant, la nostra anàlisi se sustenta en dades obtingudes, a partir de la percepció dels propis nens i adolescents, en investigacions successives, portades a terme a Catalunya i també en el conjunt de l’estat, amb mostres estadísticament representatives d‘aquests joves que cursen educació primària i secundària.

Castellano

En la configuración de una sociedad post-industrial como la nuestra, sustentada sobre redes de información y comunicación, internet ha dejado de ser accesible para pocos, ha llegado, para quedarse, en todas las esferas de nuestro mundo y también se ha incorporado, con fuerza, en la vida cotidiana de los niños y los jóvenes. Actualmente, en el binomio juventud – TIC, ha encontrado un lugar para la representación del presente, pero sobretodo, para la reconstrucción del futuro de nuestra sociedad. Se trata, casi en todos los casos, de una proyección elaborada des de la perspectiva de los adultos, evocada des del discurso político, económico y, frecuentemente, desde la óptica del mercado, pocas veces a partir de la concepción de los propios niños y jóvenes. De esta manera, el análisis de la irrupción de las tecnologías de la información i las comunicaciones en el mundo de los jóvenes frecuentemente nos ofrece representaciones que tienden a uniformizar este colectivo y no contemplan su diversidad cuando se trata de interpretar de que forma, apropiándose de estas tecnologías, niños y jóvenes transforman las diferentes parcelas de su actividad diaria. Desde una perspectiva alternativa, pondremos de manifiesto que no todos utilizan la tecnología de la misma forma, ni obtienen el mismo beneficio. Concretamente, mostraremos como desigualdades en las condiciones que encuentran los jóvenes en su contexto familiar o bien factores como su rendimiento académico inciden en esta apropiación diferenciada. Ante un cuerpo de investigación empírica que, en este ámbito, está empezando desarrollarse, nuestro análisis se sustenta en datos obtenidos a partir de la percepción de los propios niños y adolescentes, en investigaciones sucesivas, llevadas a cabo en Cataluña y también en el conjunto del estado, con muestras estadísticamente representativas de estos jóvenes que cursan educación primaria y secundaria.

English

In today’s post-industrial society based on information and communication technologies (ICT), the Internet is no longer merely accessible to the few. Has arrived and is here to stay in all spheres of our world. In particular, it features prominently in the daily lives of children and young people. Currently, the couple youth - ICT, provides us with the chance to make a new representation of the present, but mainly a reconstruction of the future of our society. It is, in almost all cases, a perspective from the point of view of adults, drawn from the political and economic discourse, and also often from the perspective of the market, but rarely from the point of view of children and young people. Thus, the analysis of their ICT uses often contribute to a representation that tend to homogenize them and does not take into account their actual diversity when examining the ways their daily activities change as they appropriate these technologies. Taking an alternative perspective, we try to show that children and young people do not all make use of the ICT in the same way, nor do they obtain the same benefits. Our research try to demonstrate how inequalities in the conditions faced in their family environment, or other important factors such as their academic performance, determine this appropriation. The empirical research in this area is only recently being developed, but we analyses data based on the perceptions of children and adolescents. The research was carried out in Catalonia and also throughout the state, with a statistically representative sample of young people attending primary and secondary education.

Publication
Famílies i relacions intergeneracionals: Un espai d’oportunitats per a l’educació dels fills. IV Informe sobre la situació de la infància, l’adolescència i la família a Catalunya (pp. 236-259)

Full text PDF

Citation

Mominó, J. M., Meneses, J., & Fàbregues, S. (2012). Joventut, infantesa i desigualtats digitals: Vinculació amb el rendiment acadèmic i el context familiar. In C. Gómez-Granell & P. Marí-Klose (Eds.), Famílies i relacions intergeneracionals: Un espai d’oportunitats per a l’educació dels fills. IV Informe sobre la situació de la infància, l’adolescència i la família a Catalunya (pp. 236-259). Barcelona: Institut d’Infància i Món Urbà (CIIMU). DL: B.20344.2012. https://institutinfancia.cat/mediateca/familia-y-relaciones-intergeneracionales-espacio-oportunidades-para-educacion-los-hijos-e-hijas-iv-informe-sobre-situacion-infancia-adolescencia-y-familia-cataluna-pu

Capítulo disponible también en castellano: Juventud, infancia y desigualdades digitales: Vinculación con el rendimiento académico y el contexto familiar.

Julio Meneses
Julio Meneses
Full Professor

Professor de metodologia de la investigació, director de Learning Analytics de l’eLearning Innovation Center i investigador de l’Internet Interdisciplinary Institute de la Universitat Oberta de Catalunya.

Related