L'avaluació dels efectes i impacte de les pràctiques curriculars en la formació del professorat i en els centres de formació

Abstract

El projecte tracta de concretar i validar un model per a avaluar els efectes i impacte de les pràctiques curriculars en els implicats (estudiants, tutors i responsables institucionals) i en les institucions participants.

Delimitant un model provisional a partir de la revisió de la literatura i d’estudis previs, es tracta de validar una proposta i les seves concrecions (indicadors, forma d’aplicació, efectes, etc..) a partir d’un estudi genèric amb més de 300 participants i d’un estudi específic realitzat en 16 centres educatius de Barcelona i Lleida. L’estudi prendrà en consideració les pràctiques curriculars i les pràctiques de formació en alternança, implicant entrevistes, grups de discussió i sistematització de situacions particulars. Els resultats de l’estudi de camp seran presentats i sotmesos a debat públic, que servirà tant per a la seva millora com per a la seva difusió.

L’equip d’investigació el componen cinc doctors (adscrits a diferents departaments i universitats), un investigadors i quatre mestres. La majoria d’ells té àmplia experiència en els niells bàsics de formació, han participat en projectes d’investigació i innovació i pertanyen a un grup de recerca consolidat.

El projecte que es presenta incideix i es relaciona amb tres aspectes rellevants del context educatiu actual que actuen com a referents per a la seva definició i concreció: (1) existeix una preocupació constant per a millorar l’educació i, en aquest context, sembla fonamental consolidar un model de qualitat en la formació del professorat. Aquest propòsit obeeix al “Programa de millora i innovació de la formació de Mestres ( (MIF-CIC.EDU) promogut en el marc del Consell Interuniversitari de Catalunya i l’actual convocatòria d’ajudes de recerca; (2) l’avaluació és una eina clau per a conèixer la realitat i impulsar els processos de canvi. L’avaluació dels resultats, efectes i impacte de les accions formatives sembla, al respecte, fonamental per a conèixer les debilitats dels sistemes, impulsar la millora i promoure la seva pròpia autoregulació; (3) la millora serà efectiva si integra els processos d’anàlisis amb els processos d’intervenció. En aquest sentit, ens sembla fonamental relacionar docència i investigació, amb la mesura que la segona aporta explicacions sobre els fets reals i la primera pot incorporar noves estratègies de formació a partir dels resultats de la segona.

Més concretament, es planteja en aquest estudi: Objectiu general: Analitzar l’impacte que les pràctiques curriculars tenen sobre els estudiants i institucions implicades. Objectius específics:

  • Delimitar un model per a analitzar els efectes i impacte de les pràctiques curriculars.
  • Identificar i valorar els efectes i impacte que les pràctiques curriculars tenen sobre la satisfacció i aprenentatge dels estudiants.
  • Identificar i valorar els efectes i impacte que les pràctiques curriculars tenen sobre les institucions involucrades.
  • Contrastar i difondre el model d’anàlisis sobre els efectes i impacte de les pràctiques curriculars.

Es tracta, per tant, d’analitzar les pràctiques curriculars, prenent com a antecedents significatius els estudis que al respecte coneixem, com poden ser les aportacions d’autors diversos (ex. Gairín et. al. 2009; Rué i Lodeiro, 2010), les successives trobades sobre Pràcticum a Poio (http://redaberta.usc.es/poio/) o les publicacions de associacions o agències com ANUIES (Associació Nacional d’Universitats i Institucions d’Educació Superior), l’Associació Iberoamericana de Didàctica o l’AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya) i l’ACU de Castella i Lleó. També, alguns estudis sobre orientació professional (Ex. González i Martín, 2004), pràctiques relacionades amb assignatures concretes (ex., González i Martín, 2004) o les transicions (ex., Gairín i altres, 2004).

Entitat finançadora

AGAUR (Programa MIF)

Duració

01/07/2014 - 31/12/2015

Referència

2014ARMIF00023

Pressupost total

10.500 €

David Rodríguez-Gómez
David Rodríguez-Gómez
Professor Agregat

Professor del Departament de Pedagogia Aplicada de la UAB, investigador de l’Equip de Desenvolupament Organitzatiu, reconegut com a grup d’investigació consolidat per la Generalitat de Catalunya, consultor del Màster U. en Psicopedagogia de la UOC i Avaluador de l’Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació.

Relacionat