Pràctiques juvenils en oci i cultura: Transformacions i continuïtats

Abstract

Analitzar el que ens diu l’Enquesta de la joventut de Catalunya 2017 (EJC17) sobre les pràctiques de cultura i oci té a veure amb les diferents maneres de deixar la infància i transitar cap a la vida adulta, com també té a veure amb entendre els canvis històrics en els quals es produeixen aquestes transicions, des de la consolidació d’internet als processos migratoris, la recent crisi econòmica o els canvis en les formes de relacions culturals de més llarg recorregut.

Centrarem l’anàlisi no tant en conèixer amb quina freqüència els i les joves catalans fan diverses pràctiques, sinó sobretot com aquestes es distribueixen i, en la mesura del possible, com canvien. Fem referència a tres grans elements. En primer lloc, com es van modificant les formes d’oci i les pràctiques culturals amb el pas del temps. Parlem de canvis lligats a la irrupció de les formes de comunicació digital (en termes de riscos i oportunitats associats, de transformacions de les maneres d’entendre la privacitat o les xarxes de relacions, de consciència generacional, etc.) i d’altres de més llarg recorregut (com la possible dissolució o modificació de jerarquies culturals o la privatització de l’oci). El segon element és el de les diferències internes entre les pràctiques d’oci i culturals dels joves, en termes d’edat, de classe social, de gènere, etc. I el tercer element, finalment, és el dels canvis demogràfics i socials del conjunt de la població (creixent nivell educatiu de la població, creixents formes de precarietat i desigualtat econòmica en el context de crisi o els fluxos migratoris que han modificat el perfil demogràfic de Catalunya).

Metodològicament, analitzarem les poques preguntes sobre cultura i oci de l’Enquesta a la joventut de Catalunya 2017 (EJC17) per obtenir una visió panoràmica sobre diferents activitats i comparar la seva evolució des de l’enquesta de 2012 (EJC12; amb les anteriors del 2002 i 2007 és més delicat per les diferències en com estaven configurades les mostres). Aquesta anàlisi ens permetrà observar, o intuir, tendències de canvi històric en el que anomenarem “ecologia” de les activitats d’oci i cultura, és a dir, la combinació particular o equilibri entre les diferents activitats d’aquest tipus en cada moment concret. No centrarem l’atenció en identificar les activitats de grups de joves a partir dels “volums”, a si es fa més una activitat o una altra, sinó en els “canvis” en relació a l’any 2012 i, sobretot, a les tendències d’agrupació i les “diferències internes” que trobem entre joves, així com a la manera com aquestes diferències estan o no relacionades amb diferents característiques “estructurals” (edat, nivell d’estudis dels pares, sexe, etc.).

Entitat finançadora

Agència Catalana de la joventut (Generalitat de Catalunya)

Import concedit

1.800€

Duració

03/07/2017 - 31/12/2017

Julio Meneses
Julio Meneses
Professor agregat

Professor de metodologia de la investigació, director de Learning Analytics de l’eLearning Innovation Center i investigador de l’Internet Interdisciplinary Institute de la Universitat Oberta de Catalunya.