Acció social i educativa en contextos escolars

Abstract

El projecte de recerca “Acció social i educativa en contextos escolars” té com a objectiu principal obtenir informació rellevant sobre la incorporació dels educadors socials i els tècnics d’integració social al sistema educatiu de Catalunya.

Aquest procés, que es produeix de maneres molt diferents segons les polítiques educatives que els diferents governs autonòmics han anat desenvolupant durant els darrers anys, requereix un enfocament complex que ens permeti determinar no solament la presència d’aquests professionals en l’activitat quotidiana dels centres educatius, sinó també la manera com se’n justifica i finança la incorporació, les responsabilitats i les tasques que desenvolupen en relació amb la resta de professionals que hi intervenen, i també la valoració de l’aportació de les dues figures professioanals, el tècnic d’integració social i l’educador social, en el context de l’educació obligatòria.

En aquest projecte es porta a terme, a grans trets, una anàlisi diagnòstica de la situació actual amb relació al grau d’integració dels educadors socials i els tècnics d’integració social en les dinàmiques de les escoles i instituts, i també un estudi detallat de les condicions que faciliten o dificulten l’exercici de la seva funció professional com a agents educatius, més enllà de l’atenció de les problemàtiques socials que tradicionalment han definit el seu àmbit d’actuació.

Entitat finançadora

Universitat Oberta de Catalunya

Duració

01/01/2017 - 31/07/2019

Julio Meneses
Julio Meneses
Full Professor

Professor de metodologia de la investigació, director de Learning Analytics de l’eLearning Innovation Center i investigador de l’Internet Interdisciplinary Institute de la Universitat Oberta de Catalunya.