Què diuen els centres educatius de Catalunya sobre la incorporació d’educadors i educadores socials a les escoles i instituts?

Abstract

Docents i educadors atenen problemàtiques compartides que necessiten un treball cooperatiu per construir alternatives educatives. La millora de l’èxit educatiu requereix garantir un treball interdisciplinari entre els diferents agents implicats. Aquest article recull informació rellevant sobre la incorporació dels educadors socials al sistema educatiu de Catalunya, tant pel que fa al seu grau d’integració en les dinàmiques de les escoles i instituts, com pel que fa a les condicions que faciliten o dificulten l’exercici de la seva funció professional com a agents educatius. Les dades que s’aporten són fruit d’una recerca duta a terme el curs 2017-2018 en la qual es recull el posicionament dels equips directius de 498 centres educatius catalans de primària i secundària. Apostar per la incorporació dels educadors socials en els equips educatius requerirà un canvi de posicionament entre els membres de la comunitat educativa a l’hora de plantejar els seus projectes educatius, ressituar els rols i les funcions tradicionals i articular espais comuns de treball.

Castellano

Docentes y educadores atienden problemáticas compartidas que necesitan un trabajo cooperativo para construir alternativas educativas. La mejora del éxito educativo requiere garantizar un trabajo interdisciplinario entre los diferentes agentes implicados. Este artículo recoge información relevante sobre la incorporación de los educadores sociales en el sistema educativo de Cataluña, tanto en lo que referente a su grado de integración en las dinámicas de las escuelas e institutos, como a las condiciones que facilitan o dificultan el ejercicio de su función profesional como agentes educativos. Los datos que se aportan son fruto de una investigación llevada a cabo en el curso 2017-2018 en la que se recoge el posicionamiento de los equipos directivos de 498 centros educativos catalanes de primaria y secundaria. Apostar por la incorporación de los educadores sociales en los equipos educativos requerirá un cambio de posicionamiento entre los miembros de la comunidad educativa a la hora de plantear sus proyectos educativos, resituar los roles y las funciones tradicionales y articular espacios comunes de trabajo.

English

Teachers and social educators share and engage with similar problems which call for cooperative work to construct educational alternatives. The improvement of success at school entails guaranteeing effective interdisciplinary work among the different agents involved. This article collects relevant information on the incorporation of social educators in the educational system in Catalonia, in relation both to their degree of integration in the dynamics of primary and secondary schools and to the conditions that facilitate or hinder the exercise of their professional function as educational agents. The data provided is the result of research carried out in the 2017-2018 academic year, which takes note of the positioning of the management teams of 498 Catalan primary and secondary schools. A commitment to the incorporation of social educators in educational teams will require a change of position on the part of the members of the educational community in terms of the drawing up of educational projects, the reassigning of traditional roles and functions and the articulation of common work spaces.

Publication
Educació social. Revista d’Intervenció Socioeducativa, 71, 39-58

Full text PDF

Citation

Bretones, E., Solé, J., Meneses, J., Castillo, M., & Fàbregues, S. (2019). Què diuen els centres educatius de Catalunya sobre la incorporació d’educadors i educadores socials a les escoles i instituts? Educació social. Revista d’Intervenció Socioeducativa, 71, 39-58. https://www.raco.cat/index.php/EducacioSocial/article/view/350950

Artículo disponible también en castellano: ¿Qué dicen los centros educativos de Cataluña sobre la incorporación de educadores sociales en las escuelas y los institutos?

Julio Meneses
Julio Meneses
Full Professor

Professor de metodologia de la investigació, director de Learning Analytics de l’eLearning Innovation Center i investigador de l’Internet Interdisciplinary Institute de la Universitat Oberta de Catalunya.

Related