Acció social i educativa en contextos escolars: Situació actual dels educadors socials i els tècnics d’integració social en el sistema educatiu de Catalunya

Abstract

La recerca que presentem a continuació neix de la necessitat que tenen avui en dia els centres educatius a l’hora de donar resposta a tots aquests reptes. En aquest capítol introductori farem un recorregut per les recerques prèvies que han centrat la seva atenció en la incorporació de la figura professional de l’educador social en l’àmbit escolar en la mesura que ha esdevingut un recurs per a fer front a moltes de les problemàtiques apuntades anteriorment. Tot seguit, analitzarem la integració d’aquesta figura professional en els centres educatius de diferents comunitats autònomes. L’estudi del marc normatiu que ha fet possible impulsar l’entrada dels educadors socials als centres educatius ens ha permès identificar les funcions i els àmbits de responsabilitat que se’ls han anat assignant. Tota aquesta anàlisi prèvia ha servit de base del nostre projecte de recerca. En els capítols posteriors d’aquest informe, presentarem els resultats corresponents a la primera fase de la recerca, centrada en l’administració d’un qüestionari a una mostra de 498 centres d’educació primària i secundària de Catalunya a de fer un diagnòstic sobre el grau d’integració dels educadors socials i els tècnics d’integració social en les dinàmiques de les escoles i instituts de Catalunya. Així mateix, s’aportaran les dades més rellevants pel que fa a les condicions que faciliten o dificulten l’exercici del seu rol professional com a agents educatius més enllà de l’atenció de les problemàtiques socials que tradicionalment han de nit el seu àmbit d’actuació.

Publication
Universitat Oberta de Catalunya

Full text PDF

Citation

Bretones, B., Solé, J., Castillo, M., Meneses, J., & Fàbregues, S. (2019). Acció social i educativa en contextos escolars: Situació actual dels educadors socials i els tècnics d’integració social en el sistema educatiu de Catalunya. Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya. http://hdl.handle.net/10609/92886
Julio Meneses
Julio Meneses
Full Professor

Professor de metodologia de la investigació, director de Learning Analytics de l’eLearning Innovation Center i investigador de l’Internet Interdisciplinary Institute de la Universitat Oberta de Catalunya.

Related