Junts millor. Doctor en Societat de la Informació i el Coneixement (Universitat Oberta de Catalunya) i llicenciat en Psicologia (Universidad de Oviedo), on vaig començar la meva experiència investigadora, soc professor agregat de metodologia de la investigació als Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació, investigador del grup de recerca GenTIC (Gender & ICT) de l'Internet Interdisciplinary Institute i responsable de la Unitat d'Avaluació de Projectes Institucionals de l'eLearn Center de la Universitat Oberta de Catalunya

Les meves línies d'investigació s'orienten a l'aplicació dels mètodes d'investigació quantitativa, el disseny i l'administració de qüestionaris i l'anàlisi multivariant de les dades obtingudes. Entre d'altres temàtiques, he fet investigació vinculada a la incorporació de les TIC als sistemes educatius, les condicions de treball del professorat, la presència dels educadors socials a les escoles i instituts, les violències que afecten els joves, les seves formes d'oci i les seves pràctiques culturals, les desigualtats digitals de nens i joves, les diferències de gènere en l'elecció dels estudis i la segregació vocacional dels adolescents, l'abandonament i el reingrés dels estudiants universitaris, i el paper de les dones a la Wikipedia.

He participat en projectes de recerca finançats per la Generalitat de Catalunya, el Ministerio de Educación, la Unió Europea, la Fundació Jaume Bofill, la Fundación Telefónica, la Fundación BBVA, la Fundació la Caixa, l'Observatori Català de la Joventut, la Fundação Calouste Gulbenkian, l'Institut d'Infància i Adolescència, i l'Institut Català de les Dones. A les estones lliures també he estat avaluador de la Association of Internet Researchers (AoIR), la Czech Science Foundation i les revistes científiques Infancia y Aprendizaje, Educar, Cultura y Educación, The Information Society, Equity & Excellence in Education, Computers Education, Educational Studies, The International Review of Research in Open and Distributed Learning, BiD: Textos Unversitaris de Biblioteconomia i Documentació, The International Journal of Educational Technology in Higher Education, i Journal of Mixed Methods Research.

L'any 2015 vaig defensar la meva tesi doctoral per compendi de publicacions sobre la incorporació d'internet per al desenvolupament comunitari al sistema educatiu de Catalunya. Actualment treballo en diverses recerques basades en l'administració de qüestionaris com a responsable de la metodologia.

Publicacions recents

Meneses, Julio, Julià Minguillón, Loles González, and Toni Martínez-Aceituno. ESPRIA. Millora de l’Acompanyament dels Estudiants de Primer Any. Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya, 2019. Abstractmemoria_espria_2019.pdfWebsite

El projecte ESPRIA (acrònim de l'expressió “EStudiants de PRImer Any”) és una intervenció institucional a gran escala de millora de l'acompanyament dels estudiants nouvinguts a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), que té com a objectiu incrementar la seva retenció als programes de grau, establint un conjunt de mesures orientades a facilitar-ne la seva incorporació a la Universitat durant el seu primer semestre. En darrer terme, aquestes mesures persegueixen la reducció de les taxes d'abandonament que típicament caracteritzen els escenaris d'ensenyament online. Per fer-ho, aquest projecte d’innovació promou de forma activa la compatibilització dels estudis online amb altres responsabilitats personals, familiars o laborals que caracteritzen als estudiants a distància, implementant millores en el procés de tutorització i matriculació en funció de la disponibilitat de temps d’estudi dels nous estudiants, així com en la revisió de la càrrega de treball, el calendari de les activitats d'aprenentatge i el model d'avaluació del conjunt d’assignatures implicades. Així mateix, aquest projecte té una vocació clarament orientada a l'obtenció d'evidències en relació al seu funcionament i els seus resultats, desenvolupant una estratègia d’avaluació de la intervenció basada en l’ús d’analítiques d’aprenentatge a partir dels registres i la informació institucional disponible sobre els resultats acadèmics dels estudiants implicats i la seva evolució durant el seu primer any a la Universitat.

Sáinz, Milagros, José Luís Martínez, and Julio Meneses. "Gendered Patterns of Coping Responses to Academic Sexism in a Group of Spanish Secondary Students." International Journal of Social Psychology (In Press). Abstract

This study analyzes predictors of students’ coping responses to academic sexism. 954 high school students (mean age = 17; 57% girls) participated. Boys were therefore more likely to use avoidance responses, whereas girls confronting and help-seeking responses. Likewise, hierarchical regression analyses suggest that girls in comparison to their male counterparts and boys and girls whose parents had high educational level, and without sexist attitudes about women’s higher level of competence in biology and languages, were more likely to deploy confronting responses. Similarly, girls and boys who did not embrace either of the stereotypes that boys are better at science and technology or that girls are better at biology and languages were more likely to seek help. Furthermore, boys and girls who believed that girls are better at biology and languages were more likely to develop avoidance responses. Interaction between gender and parental educational level shows that boys with highly educated parents were more likely to avoid the sexist situation. The present research contributes to the study of factors shaping gender differences in students’ coping responses to academic sexism. The role played by students’ adherence to stereotyped beliefs about boys’ and girls’ academic abilities in those coping responses is also discussed.

Meneses, Julio. Introducción al análisis multivariante. Barcelona: Editorial UOC, 2019. Abstractmeneses_introduccion_analisis_multivariante_2019_pid_00263801.pdf

El análisis multivariante puede contribuir a enriquecer el debate público sobre los fenómenos que son objeto de interés para los profesionales y los investigadores, gracias a la oportunidad que les ofrece para llevar a cabo un análisis complejo de los datos obtenidos en sus estudios. Al servicio de la investigación cuantitativa, y como extensión de las técnicas de análisis univariante y bivariante, el análisis multivariante tiene como objetivo principal modelar las múltiples relaciones existentes entre diversas variables de manera simultánea.

La construcción de modelos multivariantes ejerce, pues, un papel importante en el desarrollo de las diferentes disciplinas basadas en el análisis de datos cuantitativos y requiere, por lo tanto, una atención especial en la formación de futuros profesionales e investigadores. Conocer la lógica, las características específicas de las diferentes técnicas disponibles, los objetivos particulares que permiten lograr y las condiciones en que pueden ser utilizadas son algunos de los retos importantes a los que nos enfrentaremos en este material.

Para hacerlo, en este texto nos adentraremos en los aspectos básicos involucrados en el análisis multivariante de los datos como el marco analítico general que se propone analizar e interpretar las relaciones simultáneas entre diversas variables mediante la construcción de modelos estadísticos complejos que permiten distinguir la contribución independiente de cada una de ellas en el sistema de relaciones para, de este modo, describir, explicar o predecir los fenómenos que son objeto de interés.

La clave de este marco analítico general no se encuentra, por lo tanto, en el hecho de que los investigadores dispongan de múltiples variables, sino en la capacidad que las diferentes técnicas disponibles les ofrecen para estimar el peso específico o la importancia relativa de cada una de ellas en sus modelos. En este sentido, como veremos, el análisis multivariante puede proporcionar las evidencias necesarias que permitan establecer inferencias a partir de la observación de asociaciones entre las variables, de forma que sea posible extraer conclusiones no sesgadas que, además, sean generalizables más allá de los límites de los estudios particulares siempre que sea posible.

Fàbregues, Sergi, Marie-Hélène Paré, and Julio Meneses. "Operationalizing and Conceptualizing Quality in Mixed Methods Research: A Multiple Case Study of the Disciplines of Education, Nursing, Psychology, and Sociology." Journal of Mixed Methods Research 13, no. 4 (2019): 424-445. AbstractWebsite

The purpose of this qualitative multiple case study was to describe and compare how researchers in the education, nursing, psychology, and sociology disciplines operationalize and conceptualize the quality of mixed methods research (MMR). An international sample of 44 MMR researchers representing these four disciplines were interviewed by Skype and telephone. The study findings point to: (a) two perspectives from which the quality of MMR is understood, one contingent and flexible and the other universal and fixed; (b) a link between these two perspectives and the participant’s own discipline; and (c) an equal prevalence of the criteria most mentioned by the participants across disciplines. Implications of the findings for the field of MMR are discussed.

Meneses, Julio, David Rodríguez-Gómez, and Sergi Valero. Investigación educativa. Una competencia profesional para la intervención. Barcelona: Editorial UOC, 2019. AbstractWebsite

En el contexto del debate sobre la calidad de las intervenciones educativas, este libro presenta el proceso de investigación científica como una competencia profesional esencial al servicio de la mejora de las prácticas de enseñanza y aprendizaje. Dirigido a estudiantes, profesores y profesionales que intervienen en los diversos ámbitos de la educación, centra su atención en el importante papel que la investigación, y particularmente las evidencias que proporciona, puede tener para ayudar a orientar las decisiones en relación a dos momentos centrales: la fundamentación y la evaluación de las prácticas en el ejercicio de la actividad profesional.

Con este libro aprenderás sobre: Intervención educativa; evidencias científicas; método científico; competencia profesional; fundamentación y evaluación; proyecto de investigación; planificación del trabajo de campo; análisis de los datos; informe de resultados; mejora de las prácticas de enseñanza y aprendizaje

Índice

Presentación (Julio Meneses)
Bibliografía

Capítulo I. El papel de la investigación científica en la intervención educativa (Julio Meneses)
Introducción
1. La importancia de la competencia profesional en investigación en el ámbito de la educación
2. Una breve aproximación al proceso de investigación científica
3. El valor de las evidencias científicas al servicio de la intervención educativa
4. Estructura y contenidos del resto de capítulos
5. Bibliografía anotada
Bibliografía

Capítulo II. El proyecto de investigación (David Rodríguez-Gómez)
Introducción
1. Desarrollo de la pregunta de investigación
1.1. Evaluación de la situación antes de la intervención educativa
1.2. Fundamentación de la intervención educativa
1.3. Diseño de la intervención educativa
2. Elección de la metodología de investigación
2.1. Introducción a los métodos de investigación
2.2. Métodos de investigación cuantitativa
2.3. Métodos de investigación cualitativa
2.4. Métodos mixtos
3. Planificación del trabajo de campo
3.1. Selección de las técnicas de investigación
3.2. La logística del trabajo de campo
Bibliografía

Capítulo III. El informe de investigación (Sergi Valero)
Introducción
1. Las evidencias como consecuencia de la intervención educativa
2. Recogida y organización de los datos
2.1. Sistematización de los procedimientos
2.2. Confidencialidad y anonimización
2.3. Calidad de los datos
2.4. Información cualitativa y cuantitativa: implicaciones para el análisis
2.5. Codificación
3. Obtención de evidencias
3.1. Introducción al análisis de los datos
3.2. Análisis de datos cuantitativos
3.3. Análisis de datos cualitativos
4. Evaluación y presentación de las evidencias
4.1. Evaluación de los resultados de la intervención educativa
4.2. Presentación de los resultados de la intervención educativa
5. Elaboración del informe final
5.1. Estructura y contenido del informe de investigación
6. Aspectos éticos y formales
Bibliografía