ESPRIA. Millora de l’Acompanyament dels Estudiants de Primer Any

Abstract

El projecte ESPRIA (acrònim de l’expressió “EStudiants de PRImer Any”) és una intervenció institucional a gran escala de millora de l’acompanyament dels estudiants nouvinguts a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), que té com a objectiu incrementar la seva retenció als programes de grau, establint un conjunt de mesures orientades a facilitar-ne la seva incorporació a la Universitat durant el seu primer semestre. En darrer terme, aquestes mesures persegueixen la reducció de les taxes d’abandonament que típicament caracteritzen els escenaris d’ensenyament online. Per fer-ho, aquest projecte d’innovació promou de forma activa la compatibilització dels estudis online amb altres responsabilitats personals, familiars o laborals que caracteritzen als estudiants a distància, implementant millores en el procés de tutorització i matriculació en funció de la disponibilitat de temps d’estudi dels nous estudiants, així com en la revisió de la càrrega de treball, el calendari de les activitats d’aprenentatge i el model d’avaluació del conjunt d’assignatures implicades. Així mateix, aquest projecte té una vocació clarament orientada a l’obtenció d’evidències en relació al seu funcionament i els seus resultats, desenvolupant una estratègia d’avaluació de la intervenció basada en l’ús d’analítiques d’aprenentatge a partir dels registres i la informació institucional disponible sobre els resultats acadèmics dels estudiants implicats i la seva evolució durant el seu primer any a la Universitat.

English

The ESPRIA project (acronym of the expression “EStudiants de PRimer Any”) is a large-scale institutional intervention to improve the support of students newcomers to the Universitat Oberta de Catalunya (UOC), whose objective is to increase their Retention to undergraduate programs, establishing a set of measures aimed at facilitating their incorporation into the University during their first semester. Ultimately, these measures pursue the reduction of abandonment rates that typically characterize the online teaching scenarios. To do this, this innovation project actively promotes the compatibilization of online studies with other personal, family or work responsibilities that characterize distance students, implementing improvements in the process of tutoring and enrollment based on the availability of Study time for new students, as well as in the revision of the workload, the calendar of the learning activities and the evaluation model of the set of subjects involved. Likewise, this project has a clearly oriented vocation to obtain evidence in relation to its operation and its results, developing an evaluation strategy of the intervention based on the use of learning analyzes from the beginning of the registers and the institutional information available on the academic results of the students involved and their evolution during their first year at the University.

Publication
Universitat Oberta de Catalunya

Full text PDF

Citation

Meneses, J., Minguillón, J., González, L., & Martínez-Aceituno, T. (2019). ESPRIA. Millora de l’Acompanyament dels Estudiants de Primer Any. Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya. http://hdl.handle.net/10609/103166
Julio Meneses
Julio Meneses
Professor agregat

Professor de metodologia de la investigació, director de Learning Analytics de l’eLearning Innovation Center i investigador de l’Internet Interdisciplinary Institute de la Universitat Oberta de Catalunya.

Loles González
Loles González
Instructional Designer

Instructional Designer at the UOC’s eLearn Center.

Related