Book chapters

Meneses, Julio. "El qüestionari." In Fàbregues, S., Meneses, J., Rodríguez-Gómez, D. i Paré, M. H. Construcció d'instruments per a la investigació en les ciències socials i del comportament (2a ed.). Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya, 2016. Abstractpid_00229030.pdf

En aquest capítol tractarem d'apropar-nos als trets principals del qüestionari com a tècnica per a la recollida de dades en les recerques socials. Així, començarem per plantejar-nos alguns elements bàsics relatius a l'origen del qüestionari, la funció que té en el marc de les diferents tècniques disponibles i, finalment, com s'insereix en el procés de disseny d'una investigació empírica amb dades quantitatives. A continuació, recorrerem les principals fases en el disseny del qüestionari, concretant les decisions que l'investigador ha d'anar prenent en el context de la seva investigació. Ens mourem, per tant, des dels aspectes més generals i abstractes fins a les qüestions més específiques implicades en el disseny i l'administració de qüestionaris, atacant alguns conceptes i idees importants. Finalment, aquest viatge s'acaba amb la presentació del cas d'una investigació basada en la metodologia d'enquestes que ens permetrà il·lustrar en un exemple pràctic el conjunt de decisions estratègiques que s'han de prendre.

Meneses, Julio. "El cuestionario." In Fàbregues, S., Meneses, J., Rodríguez-Gómez, D. y Paré, M. H. Construcción de instrumentos para la investigación en las ciencias sociales y del comportamiento (2a ed.). Barcelona: Editorial UOC, 2016. Abstractpid_00234754.pdf

En este capítulo trataremos de acercarnos a las características principales del cuestionario como técnica para la recogida de datos en las investigaciones sociales. Así, empezaremos por plantearnos algunos elementos básicos relativos a su origen, su función en el marco de las diferentes técnicas disponibles y, finalmente, cómo se inserta en el proceso de diseño de una investigación empírica con datos cuantitativos. A continuación, recorreremos las principales fases en su diseño, concretando las decisiones que el investigador debe ir tomando en el contexto de su investigación. Nos moveremos, por lo tanto, desde los aspectos más generales y abstractos hasta las cuestiones más específicas implicadas en el diseño y la administración de cuestionarios, atacando algunos conceptos e ideas importantes. Finalmente, este viaje concluye con la presentación del caso de una investigación basada en la metodología de encuestas, que nos permitirá ilustrar en un ejemplo práctico el conjunto de decisiones estratégicas que debemos tomar.

Meneses, Julio. "Aspectes bàsics de l'anàlisi multivariant." In Meneses, J. Introducció a l'anàlisi multivariant. Barcelona: Editorial UOC, 2016. Abstractpid_00199845.pdf

Aquesta introducció als aspectes bàsics de l’anàlisi multivariant té com a objectiu general proporcionar al lector algunes claus importants per a abordar els coneixements, les habilitats i els valors vinculats amb el desenvolupament de models estadístics que permeten portar a terme una anàlisi complexa de les dades obtingudes en la investigació quantitativa. Prenent com a punt de partida un estudi clàssic sobre la discriminació per raó de gènere a la Universitat de Berkeley, exposarem aquest cas controvertit com un exemple d’investigació en què l’omissió d’una informació rellevant per a l’anàlisi pot conduir a una conclusió inadequada. Aquesta discussió servirà per a introduir alguns conceptes importants com són l’associació, la confusió i la causalitat, així com per a reconèixer la importància del disseny de la investigació per a poder extreure conclusions no esbiaixades, que, a més a més, siguin generalitzables més enllà dels límits dels estudis particulars. A continuació, presentarem l’anàlisi multivariant com el marc analític general que permet modelar les múltiples relacions existents entre diverses variables de manera simultània, en descriurem els objectius principals i presentarem una classificació general de les diferents tècniques disponibles, que ens permetrà oferir una guia per a orientar els investigadors en el moment d’escollir la que millor s’ajusti a la seva investigació. Aquesta exposició servirà per a situar aquest tipus d’anàlisi en el context general de la investigació quantitativa i, finalment, presentar alguns dels principis que regeixen les diferents fases amb què és possible estructurar el procés de construcció de models multivariants. D’aquesta manera, tractarem de posar les bases necessàries a partir de les quals es desenvoluparà l’exposició de les diferents tècniques d’anàlisi multivariant que abordarem en detall a la resta de mòduls que segueixen aquesta introducció general.

Sigalés, Carles, Josep M. Mominó, and Julio Meneses. "TIC e innovación educativa en la educación escolar española. Estado y perspectivas." In Sociedad del conocimiento, tecnología y educación. Madrid: Morata, 2013.
Meneses, Julio. "El qüestionari." In Construcció d'instruments d'investigació a les ciències socials i del comportament. Barcelona (Spain): Editorial UOC, 2013. AbstractEl_qüestionari_pid_00178031.pdf

En aquest mòdul tractarem d’apropar-nos als trets principals del qüestionari com a instrument per a la recollida de dades a les investigacions socials. Així, començarem per plantejar-nos alguns elements bàsics relatius al seu origen, la seva funció en el marc de les diferents tècniques disponibles i, finalment, com s’insereix en el procés de disseny d’una investigació empírica amb dades quantitatives. A continuació, recorrerem les principals fases en el seu disseny, concretant les decisions que l’investigador ha d’anar prenent en el context de la seva investigació. Ens mourem, per tant, des dels aspectes més generals i abstractes fins a les qüestions més específiques implicades en el disseny i l’administració de qüestionaris, atacant alguns conceptes i idees importants. Finalment, aquest viatge conclou amb la presentació del cas d’una investigació basada en la metodologia d’enquestes que ens permetrà il·lustrar en un exemple pràctic el conjunt de decisions estratègiques a prendre.

Mominó, Josep M., Julio Meneses, and Sergi Fàbregues. "Joventut, infantesa i desigualtats digitals: Vinculació amb el rendiment acadèmic i el context familiar." In Famílies i relacions intergeneracionals: un espai d'oportunitats per a l'educació dels fills. IV Informe sobre la situació de la infància, l'adolescència i la família a Catalunya i Barcelona. Barcelona (Spain): Institut d'infància i món urbà (CIIMU), 2012. Abstractciimu_desigualtat_digital_familia_i_rendiment_academic.pdfciimu_desigualdad_digital_familia_y_rendimento_academico.pdf

En la configuració d’una societat post-industrial com la nostra, sustentada sobre xarxes d’informació i comunicació, internet ha deixat de ser accessible per a pocs, ha arribat, per quedar-se, a totes les esferes del nostre món i també s’ha incorporat, amb força, a la vida quotidiana dels nens i els joves. Actualment, en el binomi joventut – TIC, s’ha trobat un lloc per a la representació del present, però sobretot, per a la reconstrucció del futur de la nostra societat. Es tracta, gairebé en tots els casos, d’una projecció elaborada des de la perspectiva dels adults, evocada des del discurs polític, econòmic i, sovint, des de l’òptica del mercat, poques vegades a partir de la concepció dels propis nens i joves. D’aquesta manera, l’anàlisi de la irrupció de les tecnologies de la informació i les comunicacions en el món dels joves sovint ens ofereix representacions que tendeixen a uniformitzar aquest col·lectiu i no contemplen la seva diversitat a l’hora d’interpretar les maneres com, apropiant-se d’aquestes tecnologies, nens i joves transformen les diferents parcel·les de la seva activitat diària. Des d’una perspectiva alternativa, posarem de manifest que no tots utilitzen la tecnologia de la mateixa manera, ni n’obtenen el mateix benefici. Concretament, mostrarem com desigualtats en les condicions que troben els joves en el seu context familiar o bé factors com el seu rendiment acadèmic incideixen en aquesta apropiació diferenciada. Davant un cos de recerca empírica que, en aquest àmbit, tot just s’està desenvolupant, la nostra anàlisi se sustenta en dades obtingudes, a partir de la percepció dels propis nens i adolescents, en investigacions successives, portades a terme a Catalunya i també en el conjunt de l’estat, amb mostres estadísticament representatives d‘aquests joves que cursen educació primària i secundària.

Mominó, Josep M., and Julio Meneses. "Children, young people and digital inequality: The Influence of academic performance and family context." In Infância, crianças, internet: Desafios na era digital. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2012. AbstractGulbenkian_2012.pdf

The analysis of the emergence of ICT in the world of young people frequently offers uniform depictions of how the different contexts of their everyday life are changing. From an alternative perspective, we will show that not all children and young people appropriate technology in the same way or get the same benefit from it. Specifically, we will show how inequalities in such factors as academic performance and the conditions of young people's home lives affect this different appropriation. Our analysis is based on the data obtained from two successive pieces of research, first in Catalonia and then in Spain, with two statistically representative samples of children and young people in primary and secondary education.

Meneses, Julio, and David Rodríguez-Gómez. "El qüestionari i l'entrevista." In Construcció d'instruments d'investigació en e-learning. Barcelona (Spain): Editorial UOC, 2011.Questionari_i_entrevista_2011-CAT.pdfCuestionario_y_entrevista_2011-CAST.pdf